Celem działalności fundacji jest:

 1. Rozwijanie i upowszechnianie kultury i sztuki oraz dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej poprzez pracę formacyjną;
 2. Stworzenie warunków rozwoju i umożliwienie pogłębiania kwalifikacji zawodowych twórcom, artystom i animatorom kultury związanym z różnymi dziedzinami sztuki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki: wokalnej, wokalno-instrumentalnej, instrumentalnej, klasycznej, sakralnej, etnicznej i rozrywkowej;
 3. Promowanie muzyki i twórczości muzycznej w ośrodkach edukacji muzycznej oraz poszerzanie kręgu odbiorców różnych gatunków i stylów muzycznych;
 4. Propagowanie działań na rzecz promocji kultury na poziomie europejskim i działalności zmierzającej do ścisłego współdziałania artystów różnych krajów w ramach kulturalnej integracji i wymiany;
 5. Działania promocyjne i popularyzatorskie obejmujące swym zakresem zarówno artystów oraz twórców zajmujących się wykonywaniem muzyki wokalnej, wokalno- instrumentalnej, instrumentalnej, klasycznej, sakralnej, etnicznej i rozrywkowej jak i wyrażającymi się twórczo poprzez inne działania artystyczne;
 6. Umuzykalnienie dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym wprowadzenie do polskiej rzeczywistości realizowanego w krajach zachodnich standardu powszechnej umiejętności czytania nut, wspieranie nieprofesjonalnej aktywności muzycznej polskiego społeczeństwa, budowanie więzi społecznych;
 7. Upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących z aktywnego muzykowania dla kondycji duchowej, intelektualnej i emocjonalnej społeczeństwa oraz wyników badań naukowych dotyczących pozytywnego wpływu muzyki na rozwój duchowy, emocjonalny i intelektualny człowieka;
 8. Zainteresowanie młodych rodziców nowoczesnymi metodami umuzykalnienia dzieci od pierwszych chwil życia;
 9. Pobudzanie aspiracji i przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestniczenia w kulturze poprzez działalność artystyczną;
 10. Stworzenie mody na obcowanie z muzyką i sztuką jako tymi, które mogą rozbudzać, sublimować i zaspokajać potrzeby kulturalne człowieka;
 11. Profilaktyka uzależnień poprzez stworzenie alternatywy dla patogennego stylu życia, przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych, ochrona przed zagrożeniami ze strony kultury masowej;
 12. Działania na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z małych miast i wsi;
 13. Tworzenie nowych miejsc pracy;
 14. Wspieranie kultury regionalnej i upowszechnianie muzyki ludowej i sakralnej a także międzynarodowa wymiana kultury regionalnej i przybliżenie Polakom muzyki innych narodów.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń;
 2. organizowanie konferencji, seminariów i spotkań;
 3. organizację koncertów, występów artystycznych, konkursów, przeglądów, festiwali i wystaw;
 4. organizowanie wyjazdów warsztatowych, krajoznawczych i edukacyjnych;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 6. wspieranie rozwoju wartości rodzinnych, patriotycznych, kulturalnych obywatelskich, wśród osób objętych działalnością Fundacji;
 7. wspieranie wymian międzynarodowych, których cele pokrywają się z celami Fundacji
 8. współpracę z organizacjami kulturalnymi, mediami, instytucjami zainteresowanymi celami Fundacji oraz władzami administracji państwowej i samorządowej;
 9. organizację imprez charytatywnych i okolicznościowych włączających Fundację w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej;
 10. wykorzystywanie wszelkich dostępnych i zgodnych z prawem technik marketingowych, w tym medialnych i multimedialnych kampanii reklamowych, plakatów, ulotek, folderów, wydawnictw itp.

Zarząd Fundacji

Stanisław Młynarski, prezes
Bernadetta Franek, wiceprezes

Adres Fundacji:

ul. Gorlicka 60/5
51-314 Wrocław

Regon: 021418890
NIP: 8951987984
KRS: 0000373072

Konto bankowe Fundacji:

Bank Handlowy
89 1030 0019 0109 8530 0031 7263


Sprawozdania za rok 2011

Bilans 2011
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za rok 2012

Bilans 2012
Sprawozdanie merytoryczne

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne